Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Łukasz Ziemba, telefon 512 247 566

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 Klauzula informacyjna - monitoring ZSOiE w Lubsku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

·        Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku (ul. Chopina 10, 68-300 Lubsko, tel.: +48 68 4573935).

·        Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 512 247 566

·        Pani/Pana dziecka dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia ZSOiE w Lubsku na podstawie art. art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996) a więc w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

·        O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują umieszczone na terenie ZSOiE  w Lubsku tablice informacyjne.

·        Dane (nagrania z monitoringu) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

·        Pozyskane przez system monitoringu dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

·        Osoby, których wizerunek został zarejestrowany przez system monitoringu mają prawo dostępu do swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania a także żądania kopii nagrania ze swoim wizerunkiem lub anonimizacji wizerunku[1].

·         Osoby te mają także  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka, narusza przepisy RODO.

·         Pozyskane przez system monitoringu dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych a ich przetwarzanie  uniemożliwia zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

 [1] Konkretne  żądanie, osoby, której dane dotyczą musi być  merytorycznie uzasadnione oraz sporządzone na piśmie. Ewentualne udostępnienie może obejmować tylko dane, których dotyczy wniosek przed upływem standardowego okresu przechowywania danych wynikającego z ograniczeń technicznych urządzeń rejestrujących. Jeżeli na fragmencie nagrania, którego udostępnienia, żąda osoba, której dane dotyczą, znajdują się  wizerunki innych osób muszą być one zanonimizowane (zamazane). Nie dotyczy to wniosków o zabezpieczenie nagrań z monitoringu na potrzeby przyszłych postępowań w związku z zaistnieniem zdarzeń o charakterze przestępczym. W takim, jednak przypadku Administrator  przekazuje nagranie wyłącznie uprawnionym organom (Policja, Prokuratura).

 

Klauzula informacyjna ZSOiE Lubsko [pobierz]

Zasady rozpatrywania wniosków ZSOiE Lubsko [pobierz]

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [pobierz]

Klauzula informacyjna do zapytań ofertowych w ZSOiE Lubsko [pobierz]

 

Uwaga! Dokumenty zapisane są w formacie programu Microsoft Word (.docx)