Szkolna Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców
rok szkolny 2023/2024
 
L. p
Imię i nazwisko
funkcja
1
Nowakowski Jan
Członek
2
Badura Daria
Sekretarz
3
Janik Jolanta
Członek Komisji Rewizyjnej
4
Wiśniewicz Kinga
Członek
5
Kokot Ewa
Członek
6
Paulus Anna
Członek
7
Franczak Grzegorz
Członek
8
Knapczyk Małgorzata
Członek
9
Boranowski Marcin
Członek
10
Zienkiewicz Izabela
Członek
11
Cypel Ewa
Członek
12
Grzegorzewska Marzena
Członek
13
Kochanowska Kalina
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
14
Aleksandrowicz Maciej
Członek
15
Paulina Pożoga
Zastępca Przewodniczącego
16
Kurpisz Ryszard
Członek
17
Grybel Katarzyna
Członek
18
Urbańczyk Magda
Przewodniczący

 


Szkolna Rada Rodziców
rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący - p. Tadeusz Wójcicki
Wiceprzewodniczący - p. Anita Gorzelewska
Sekretarz - p. Joanna Kossek
Członek - p. Sylwia Ernest
Członek - p. Małgorzata Dziedzic
Członek - p. Elżbieta Chęcińska-Kupisz
Członek - p. Małgorzata Sochacka
Członek - p. Maja Mattya
Członek - p. Izabela Górska
Członek - p. Katarzyna Grybel
Członek - p. Marek Drygowski
Członek - p. Magda Urbańczyk

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca - p. Bożena Leśniowska
Członek - p. Daria Badura
Członek - p. Mariusz Butkiewicz

Szkolna Rada Rodziców
rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący - p. Tadeusz Wójcicki
Wiceprzewodniczący - p. Anita Gorzelewska
Sekretarz - p. Monika Bandiak
Członek - p. Elżbieta Chęcińska-Kupisz
Członek - p. Radosław Ratomski
Członek - p. Małgorzata Polak

Członek - p. Sylwia Ernest
Członek - p. Małgorzata Dziedzic

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca - p. Bożena Leśniowska
Członek - p. Daria Badura
Członek - p. Mariusz Butkiewicz
 

Szkolna Rada Rodziców
rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący - p. Tadeusz Wójcicki
Wiceprzewodniczący - p. Anita Mroziewicz
Sekretarz - p. Monika Bandiak
Członek - p. Elżbieta Chęcińska-Kupisz
Członek - p. Radosław Ratomski
Członek - p. Małgorzata Polak

Członek - p. Mariusz Opałka
Członek - p. Małgorzata Dziedzic

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca - p. Agnieszka Janiak
Członek - p. Sylwia Drobniak
Członek - p. Bożena Leśniowska

Szkolna Rada Rodziców
rok szkolny 2016/2017


Przewodniczący - p. Elżbieta Cichowlas
Wiceprzewodniczący - p. Józef Małczyński
Sekretarz - p. Edyta Skrepnicka-Chełminiak
Członek - p. Elżbieta Chęcińska-Kupisz
Członek - p. Radosław Ratomski
Członek - p. Agata Lachowicz

Członek - p. Elżbieta Abraś

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca - p. Agnieszka Janiak
Członek - p. Olga Słowińska
Członek - p. Bożena Leśniowska


REGULAMIN SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

przy zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
 
Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy i systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Z późniejszymi zmianami w szkole działa Rada Rodziców, która służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją praw Człowieka.

Rozdział I. Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1Ustala się nazwę „Szkolna Rada Rodziców” przy zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
§ 2 Szkolna Rada Rodziców i jej organy stanowią reprezentacje wszystkich rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 3 Dyrektor zapewnia szkolnej Radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z jej organami.

Rozdział II. Cele i zadania Szkolnej Rady Rodziców

§ 1.1. Celem Szkolne rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.
2. Szczególnym celem Szkolnej Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Szkolnej Rady Rodziców jest w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad ich użytkowania;
c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
- zaznajamianie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi
w szkole i w klasie,
- udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
- zaznajamianie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- udzielanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
- określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Szkolnej Rady rodziców.

§ 2.1. Szkolna Rada Rodziców realizuje swe cele i zadania poprzez aktywną działalność swych członków w ścisłej współpracy z:
a) rodzicami i radami klasowymi,
b) Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły,
c) Szkolną Radą Młodzieży,
d) Innymi organizacjami funkcjonującymi na terenie szkoły.


Rozdział III. Organizacja działania ogółu rodziców i Szkolnej Rady Rodziców
§ 1.1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie radę klasową (trójkę klasową) – trzy osoby.
3. Wychowawca klasy wchodzi z urzędu w skład rady klasowej.
§ 2.1. Członkowie rad klasowych tworzą Szkolną Radę Rodziców.
2. Plenarne zebranie szkolnej Rady Rodziców wybiera spośród siebie:
a) Zarząd SRR – jako organ wewnętrzny kierujący pracami SRR,
b) komisję rewizyjną – jako organ kontrolny SRR.
3. Plenarne zebranie SRR jest najwyższą władzą ogółu rodziców. Zwoływane jest co najmniej 1 raz w roku.
§ 3.1. Zarząd SRR składa się z 7 członków, przewodniczącego, z – cy i sekretarza. Zarząd dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszy posiedzeniu.
2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób. Przynajmniej jeden z członków Komisji Rewizyjnej powinien być w stopniu dobrym zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swych członków przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
3. Dyrektor szkoły wchodzi z urzędu w skład Zarządu SRR.
§ 4.1. Kadencja szkolnej Rady Rodziców i jej organów trwa 4 lata, począwszy od miesiąca września do 30 września ostatniego roku kadencji.
2. Członkowie rad klasowych i organów SRR z klas programowo najstarszych, których dzieci ukończyły naukę zastępowani są przez członków rad klasowych nowo powstałych.
3. Zarząd SRR po uzyskaniu absolutorium na pierwszy posiedzeniu plenarnym SRR zarządza wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej o taką liczbę członków, których dzieci ukończyły naukę w bieżącym roku szkolnym.
§ 5.1. Plenarne posiedzenie szkolnej Rady Rodziców jest zwoływane przez przewodniczącego Zarządu nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne SRR może być zwoływane także zwoływane w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z przynajmniej 2 klas, na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej złożony do Zarządu SRR.
3. Zarząd SRR obraduje nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Dyrektor szkoły, oraz inne osoby zaproszone do wzięcia udziału z głosem opiniodawczym lub doradczym.
4. Posiedzenia Zarządu SRR są protokołowane.
§ 6.1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjnie przed plenarnymi posiedzeniami SRR. Komisja Rewizyjna może się także zbierać z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu SRR, rad klasowych.
2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną.
§ 7.1. Zebrania rad rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby tzw. „wywiadówek szkolnych”.

Rozdział IV. Tryb podejmowania uchwał przez szkolną Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne
§ 1.1. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów przy co najmniej 2/3 regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia plenarnego SRR i jej organów oraz quorum ustala każdorazowo przewodniczący.
3. Uchwały Szkolnej Rady Rodziców protokołowane są w protokólarzu SRR. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.
§ 2.1. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić wykonanie uchwały SRR podjętej niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. O zawieszeniu uchwały Dyrektor powiadamia organ prowadzący i kuratora.
3. dyrektor ustala z Zarządem sposób postępowania w sprawie będącej treścią kwestionowanej uchwały.

Rozdział V. Wybory do organów Szkolnej Rady Rodziców

§ 1.1. Wybory do klasowe rady rodziców, Zarządu i Komisji rewizyjnej odbywają się
w głosowaniu jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości głosów uzyskanych zarządza się głosowanie ponowne.
5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Szkolnej Rady Rodziców:
a)wybór przewodniczącego i sekretarza,
b) wybór komisji,
c) sprawozdanie zarządu z działalności,
d) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium Zarządowi,
e) przedstawienie planu pracy zarządu i preliminarza wydatków,
f) informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,
g) zapoznanie z planem pracy wychowawczo – dydaktycznej,
h) przedstawienie planu promocji szkoły,
i) ewentualne wystąpienia osób zaproszonych,
j) dyskusja plenarna,
k) uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności SRR,
l) wybory uzupełniające,
- ustalenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
- przypomnienie zasad wyborczych i ustalenie listy kandydatów,
- głosowanie,
- ogłoszenie wyników
ł) wolne glosy i wnioski.
6. Inne plenarne posiedzenia SRR przyjmują taki sam początek obrad jak pkt 5, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VI. Kompetencje Szkolnej Rady Rodziców i jej organów
§ 1.1. Do kompetencji plenarnego zebrania Szkolnej Rady Rodziców należy:
a) uchwalenie kierunków i programu działalności SRR,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uzupełnienie składu Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d) ustalenie składek na FPS i KR,
e) ustalenie zmian w regulaminie SRR,
f) dokonywanie wyborów władz SRR,
g) udzielanie (bądź nie udzielanie) absolutorium Zarządowi SRR.

§ 2.1. Do kompetencji Zarządu Szkolnej Rady Rodziców należy:
a) reprezentowanie SRR na zewnątrz i wobec Dyrekcji szkoły,
b) wykonywanie uchwał zebrania plenarnego SRR,
c) udzielanie pomocy Szkolnej Radzie Młodzieży,
d) działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,
e) pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,
f) współdecydowanie o formach pomocy uczniom,
g) bieżąca współpraca z Dyrekcją szkoły.

§ 3.1. Do zadań przewodniczącego Zarządu Szkolnej Rady Rodziców należy:
a) opracowanie projektu planu pracy SRR oraz preliminarza finansowego na bieżący rok szkolny,
b) zwołanie i prowadzenie zebrań plenarnych SRR i Zarządu,
c) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą SRR,
d) przekazywanie opinii i postulatów rodziców dyrekcji i radzie pedagogicznej,
e) reprezentowanie SRR na zewnątrz,
f) składanie rocznych sprawozdań z działalności rady na zebraniu plenarnym,
g) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę wychowawczo-dydaktyczną,
h) wnioskowanie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
i) udział w kolegium wychowawczym Dyrektora szkoły.

2. Do zadań sekretarza należy:
a) prowadzenie korespondencji i dokumentacji SRR oraz zapewnienie jej przechowania,
b) prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń SRR i jej organów.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzór nad zgodnością działalności wszystkich organów SRR z obowiązującymi przepisami i podjętymi uchwałami,
b) przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności zarządu,
c) ustalanie terminów i sposobów usuwania stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości,
d) żądanie wyjaśnień od zarządu dotyczących jego działalności,
e) składanie na zebraniu plenarnym sprawozdań ze swej działalności,
f) wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.


Rozdział VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Szkolnej rady Rodziców

§ 1.1. Szkolna Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
a) z dobrowolnych składek rodziców,
b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd lub w jego imieniu Dyrektor szkoły,
c) z dochodowych imprez organizowanych przez SRR dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
d) z działalności gospodarczej,
e) z innych źródeł.

§ 2.1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu SRR. Propozycję wysokości składki przedstawia zarząd. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego
z rodziców.

2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców Zarząd może wyrazić zgodę na wnoszenie jednej składki lub jej obniżenie. Zarząd może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowania rodzice lub wychowawca klasy.

§ 3.1. Wydatkowanie środków Funduszu Pomocy szkole i Komitetu Rodzicielskiego odbywa się na podstawie „Preliminarza dochodów i wydatków SRR na bieżący rok szkolny” – zatwierdzonego przez plenarne posiedzenie SRR