Misja szkoły

  Misja szkoły na rok szkolny 2023/2024

  

,,Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych jest sztuka obudzenia w uczniu kreatywności przy

wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych"

 

Albert Einstein

 

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku jest kreatywna i dąży do rozwoju osobistego


Misja szkoły na rok szkolny 2022/2023

  

,,Nie wybieramy sobie rodziców, podobnie jak rodzice nie wybierają sobie dzieci. Niemniej powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, by otrzymali od nas to, co mamy najlepszego"

 

Collen Hoover

 

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku szanuje i respektuje wartości rodzinne.


 Misja szkoły na rok szkolny 2021/2022

  

,,Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz"

 Jan Kochanowski

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku postępują w sposób odpowiedzialny chroniąc zdrowie własne i innych członków społeczności szkolnej.

 


 

 Misja szkoły na rok szkolny 2020/2021

  

,,Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić"

 Henry Ford

 

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w trudnych czasach epidemii udziela wsparcia sobie wzajemnie szczególnie dbając o równomierny rozwój wszystkich jej uczestników.

 

 


 Misja szkoły na rok szkolny 2019/2020

  

,,Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna"

 Jan Paweł II

 

Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku rozwija swoją osobowość, żyje w prawdzie z godnością, dostrzega i respektuje prawo i potrzeby innych ludzi, potrafi odróżnić dobro od zła, żyje w zgodzie z przyjętymi normami postępowania, bez zniewoleń i nałogów, jest otwarty na przyrodę, świat i dziedzictwo kulturowe.

 


 

 Misja szkoły na rok szkolny 2018/2019

 

,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"

C.K. Norwid

 

 Członkowie społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku są odpowiedzialni za kształtowanie własnego losu a przez to losu Ojczyzny.

 


 Misja szkoły na rok szkolny 2017/2018

 

,,Nieważne kim byłeś, u nas odkryjesz siebie"
 
 

Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku uczy się nie poprzez przetwarzanie tego co już wie ale poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności, które nie są dla niego jeszcze oczywiste.

 


 

Misja szkoły na rok szkolny 2016/2017

 

,,Człowiek aby pozostawać w zgodzie ze światem i z sobą samym, aby móc łączyć się z innymi, nie zatracając zarazem poczucia swojej integralności i wyjątkowości, nie ma innego sposobu na realizowanie swych pragnień, jak tylko poprzez twórcze, produktywne wykorzystanie swoich zdolności"
 
Erich Fromm
 

Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku zdobywa wiedzę i umiejętności korzystając z nowoczesnych i tradycyjnych źródeł. Daje świadectwo przynależności narodowej oraz do swojej ,,małej ojczyzny" poprzez kultywowanie tradycji.

 

 

Misja szkoły na rok szkolny 2015/2016

 

,,Chcesz zmieniać świat, zacznij zmiany od siebie
i poprzez dobry przykład zamieniaj to co jest na zewnątrz".   
 

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku to ludzie otwarci na zmiany, potrafiący z uwagą słuchać oraz wypowiadać swoje opinie z poszanowaniem godności innych osób.

 

 

Misja szkoły na rok szkolny 2014/2015

,,Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości,
musi tylko je odkryć"
 
Kartezjusz
  
Najważniejsze jest odkrywanie indywidualnych możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.
 

 

Misja szkoły na rok szkolny 2013/2014

,,Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie"
 
Petroniusz
  
Celem szkoły jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Absolwent naszej szkoły, dzięki wysokiej zdawalności egzaminów zewnętrznych zawsze znajdzie swoje miejsce w nowoczesnej Europie.

 


 

Misja szkoły na rok szkolny 2012/2013

,,Nauka w szkołach powinna być przeprowadzona w taki
sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie ciężki
obowiązek"

Albert Einstein

Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku rozwija swoje predyspozycje i umiejętności, pogłebia swoją wiedzę, nauczyciele wspierają swoich uczniów i prowadzą zajęcia takimi metodami, aby uczniowie stali się odpowiedzialnymi i kreatywnymi członkami społeczności.
Misja szkoły na rok szkolny 2011/2012

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez
wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy,
ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

 
Jan  Paweł II
(przemówienie w UNESCO dn. 02.06.1980)

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraju, świata oraz, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.
 Misja szkoły na rok szkolny 2010/2011
 
,,Należy odkryć w każdym to co najlepsze poprzez stworzenie możliwości twórczego rozwoju i budzenia twórczego niepokoju"
Maria Grzegorzewska

Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest miłością dorosłych, dorośli - otoczeni szaczunkiem młodzieży.

 Misja szkoły na rok szkolny 2009/2010


„Człowiek, aby pozostawać w zgodzie ze światem i z sobą samym, aby móc łączyć się z innymi, nie zatracając zarazem poczucia swojej integralności i wyjątkowości, nie ma innego sposobu na realizowanie swych pragnień, jak tylko poprzez twórcze, produktywne wykorzystanie swoich zdolności."

Erich Fromm


Mądrzy, sprawni, zdrowi - to obraz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Członek społeczności szkolnej rozwija swoją osobowość i zdolności, angażuje się w życie szkoły i całej społeczności miasta i powiatu, jest otwarty na świat i dziedzictwo kulturowe.  
 


 

Misja Szkoły 2008/2009

 

,,Wielkim jest człowiekiem, któremu wystarczy

Pochylić czoła,

Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy

Zwyciężył zgoła".

,,Wielkość" C.K. Norwid


Członek społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku jest asertywny. Śmiało, w sposób kulturalny prezentuje swoje zdanie i opinie. Nie stosuje i nie pozostaje bierny na wszelkie oznaki przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.

 


 


Misja Szkoły 2007/2008

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych.  
Najważniejsze jest byś był lepszy od samego siebie z wczorajszego dnia.” 

Mahatma Gandhi Członek społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych pracuje i współpracuje z innymi na miarę swoich możliwości. Jest otwarty, przyjazny, lojalny. Podejmowane działania służą rozwojowi własnemu oraz umacnianiu pozytywnego wizerunku szkoły.