DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zsoie.lubsko.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubskuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.
  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,.
  • Brak podkreślenia linków,.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-09.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Rokicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684573935 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Osoba niepełnosprawna może podjechać pod wejście główne do szkoły.

Siedziba Sekretariatu Szkoły znajduje się na parterze. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Dziennik Podawczy znajduje się w Sekretariacie Szkoły na parterze budynku.

Wejście do szkoły do budynku A,B,C,odbywa się po równej powierzchni, wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim utrudnia próg do budynku D nie ma możliwości wjazdu gdyż do drzwi wejściowych prowadzą schody.

Budynek nie posiada windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Nie ma możliwości skorzystania w budynkach szkoły z toalety przez osoby na wózkach inwalidzkich.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 

DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  


 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ZSOiE w Lubsku  [pobierz]

 

Wniosek o zapewnienie dostępności [pobierz]

 

Zarządzenie Dyrektora ZSOiE w sprawie wyznaczenia koordynatora, administratorów stron internetowych, zespołu ds. do spraw dostępności w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku [pobierz]

 

 

Uwaga! Dokumenty zapisane są w formacie programu Microsoft Word (.docx)