KONSULTACJE

 

  • Od 25 maja umożliwiamy konsultacje dla uczniów programowo najwyższych.
  • Od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.

1.Do szkoły mogą przyjść uczniowie zdrowi, bez objawów kaszlu, kataru i podwyższonej temperatury.

2.Do szkoły nie mogą przyjść uczniowie, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo uczeń objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Przed budynkiem szkoły, na placu szkolnym uczniowie unikają tworzenia grup, zachowują dystans społeczny ok: 2m.

4.Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły w czasie konsultacji.

5.Uczniowie przychodzą i wychodzą ze szkoły z osłoną ust i nosa np. maseczką, obowiązkowo dezynfekują ręce przy wejściu; na konsultacjach nie obowiązuje osłona ust i nosa.

6.Uczniowie w czasie konsultacji mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel,
- wychodzi do toalety,
- wychodzi z sali po konsultacjach.

7.Uczniowie do szkoły wchodzą  zachowując  dystans społeczny ok. 2 m. Na korytarzach szkolnych również zachowują wymagany dystans.

8.Uczniowie korzystają z szatni z zachowaniem dystansu społecznego, swoje rzeczy umieszczają koniecznie w szafce.                                                                       

9.W salach lekcyjnych w czasie konsultacji, zajęć może przebywać maksymalnie 12 uczniów, z zachowaniem dystansu miedzy ławkami ok.1,5 m.

10.Uczniowie przestrzegają zasad higieny na terenie szkoły, często myją ręce wodą i mydłem.

11.Po konsultacjach wietrzone są sale lekcyjne, dezynfekowane blaty i sprzęty.

12.Uczniowie nie przynoszą na konsultacje zbędnych przedmiotów, nie pożyczają sobie przyborów piśmienniczych.

13.Jeżeli u ucznia zaobserwowano niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem nauczyciel  niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły. Nauczyciel odprowadza ucznia do izolatorium ( sala- świetlica wejście C), gdzie oczekuje z nim na jego rodziców, przyjazd pogotowia i instrukcje ze stacji sanitarno-epidemiologicznej.

14.Dyrektor informuje rodziców i zawiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

15.Izolatorium znajduje się w sali – świetlicy wejście C, gdzie uczeń wraz z nauczycielem oczekuje na przyjazd pogotowia, rodziców i otrzymanie instrukcji ze stacji sanitarno-epidemiologicznej.

16.Obszar, w którym poruszał się uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, jego rzeczy osobiste zabezpieczyć w foliowy worek oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

17.Należy sporządzić listę osób, które miały kontakt z uczniem, u którego zaobserwowano niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.

19.Na tablicy przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, instrukcje jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.

20.Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej przy zaobserwowaniu niepokojących objawów: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM:

  • 696 076 892 – całodobowy - ALARMOWY, służy do kontaktu w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej
  • 68  740 62 58
  • 68 470 62 60